Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως κατόπιν εισηγήσεως του επιβλέποντος καθηγητή. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε έξη (6) διδακτικά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Μ.Δ.Ε.

 Βάσει του άρθρου 33, παράγραφος 2 & 3 του Ν.4485/2017 – ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 δίδεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια φοίτησης είναι αυξημένη μόνο κατά ένα εξάμηνο από αυτή της πλήρους φοίτησης. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχία στις εξετάσεις, στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 Άρθρο, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το Μ.Π.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα, και προβλέπεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης ενώ το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας (Θεωρία, Εργαστηριακές Ασκήσεις και έρευνα ) και δομείται σε τρία εξάμηνα. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων είναι δεκατέσσερα (16) εκ των οποίων δεκατέσσερα (14) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα πιστωτικές μονάδες (30). Για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες( ECTS). 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε ποσοστό έως και 35% μπορεί να υπάρξει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

 

      Α΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες / ανά εβδομάδα

ECTS

 

1.                    

MSCWU 101

Μεθοδολογία Έρευνας και
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

2

5

 

2.                    

MSCWU 102

Βιοστατιστική

2

5

 

3.                    

MSCWU 103

Πληροφορική της υγείας

2

5

 

4.                    

MSCWU 104

Φυσιολογία Επούλωσης – Παθοφυσιολογία Τραύματος

3

7

 

5.                    

MSCWU 105

Σημειολογία Τραύματος

4

8

 

 

 

Σύνολο

13

30

 

 

 

 

                  Β΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες / ανά εβδομάδα

ECTS

1.                    

MSCWU 201

Κλινική Έρευνα-Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις

2

5

2.                    

MSCWU 202

Διαχείριση Οξέος Τραύματος

2

5

3.                    

MSCWU 203

Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών Ι

3

6

4.                    

MSCWU 204

Τεχνολογίες στην Πρόληψη και Διαχείριση  των Τραυμάτων (Wound Management Technologies)

3

6

5.                    

MSCWU 205

Δερματολογία

2

4

 

 

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ένα από τα δύο κατ’επιλογήν υποχρεωτικά)

 

 

6.                    

MSCWU 206

Τραύμα: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

2

4

7.                    

MSCWU 207

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

2

4

 

 

Σύνολο

14

30

 

 

 

          Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες / ανά εβδομάδα

ECTS

1.                    

MSCWU 301

Διαχείριση Εγκαύματος

2

5

2.                    

MSCWU 302

Λοιμώξεις

2

5

3.                    

MSCWU 303

Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών ΙΙ – Διαβητικό Πόδι

4

8

4.                    

MSCWU 304

Στομίες και Ειδικά Θέματα στην Διαχείριση των Τραυμάτων και Ελκών

4

8

 

 

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά(ένα από τα δύο κατ’επιλογήν υποχρεωτικά)

 

 

1.                    

MSCWU 305

Μονάδα Τραύματος

2

4

2.                    

MSCWU 307

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

2

4

 

 

Σύνολο

14

30

 

 

 

Δ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες / ανά εβδομάδα

ECTS

1.                    

MSCWU 401

Διπλωματική Εργασία

 

30

 

 

Σύνολο

 

30

Κλινική άσκηση σε μικρές Ομάδες

Μέλη ΔΕΠ ΠΜΣ

Μ.Κελέση, Καθηγήτρια 

Γ.Βασιλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Ι.Καλεμικεράκης, Επίκουρος Καθηγητής

Γ.Φασόη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μ.Πολυκανδριώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ιατρείο Ελκών “Α.Συγγρός”

Dr Ζουριδάκη Ε.

Dr Σγόντζου Θ.

ΠΓΝΑ “Αττικόν”

Dr E. Πισιμίση

ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”

Dr Μ.Χαρχαρίδου

Μία διδακτική (1) ώρα από τα  ακόλουθα μαθήματα: MSCWU105 Σημειολογία τραύματος,MSCWU 203 Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών Ι, MSCWU 204 Τεχνολογίες στην Πρόληψη και Διαχείριση  των Τραυμάτων (Wound Management Technologies), MSCWU 303 Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών ΙΙ – Διαβητικό Πόδι,  MSCWU 304 Στομίες και Ειδικά Θέματα στην Διαχείριση των Τραυμάτων και Ελκών αφορά εργαστηριακή – κλινική εκπαίδευση και μπορεί να υλοποιείται είτε σε συνεργαζόμενες δομές είτε στον χώρο των εργαστηρίων.

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεθοδολογία  Έρευνας και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθόδων ερευνητικού σχεδιασμού. Περιλαμβάνονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως ο Ερευνητικός Σχεδιασμός στην Επιδημιολογία και Κλινική Ιατρική, η  Περιγραφική Επιδημιολογία, τα είδη των ερευνών (Προοπτικές Έρευνες, Έρευνες Ασθενών-Μαρτύρων, Κλινικές Δοκιμές – Αξιολόγηση Θεραπευτικών Μέτρων κλπ).Κατά την διάρκεια του μαθήματος σχεδιαζονται και παρουσιάζονται ερευνητικά πρωτόκολλα.

Βιοστατιστική  

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση σε βάθος όλων των αρxών της Βιοστατιστικής και η εφαρμογή  τους σε πρακτικό επίπεδο. Αναπτύσσονται θέματα όπως Περιγραφική Στατιστική: Ποσοτικά/ποιοτικά δεδομένα, κατανομές, πίνακες συχνοτήτων, μέτρα θέσης και διασποράς. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων : κατανομές δειγματικών μέσων, όρια αξιοπιστίας και p-value, έλεγχος υποθέσεων για ποσοτικά δεδομένα. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων: t-test για ανεξάρτητα δείγματα, t-test για δείγματα με αντιστοιχία κατά ζεύγη. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Εισαγωγή στο SPSS. Συσχέτιση – εξάρτηση ποσοτικών χαρακτηριστικών. Πολλαπλή γραμμική εξάρτηση – Ερμηνεία στατιστικών ευρημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική στον υπολογιστή.

Πληροφορική της Υγείας            

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση σε βάθος όλων των αρxών της Επιστήμης της Πληροφορικής της Υγείας και η εφαρμογή  τους σε  πρακτικό επίπεδο.Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Περιγραφή των εφαρμογών της Πληροφορικής στην Υγεία, Χρήση Υπολογιστών και λειτουργικών Συστημάτων και σε εργαστηριακό επίπεδο.Περιγραφή σημάτων σχετικών με την υγεία. Αναλογικά-Ψηφιακά σήματα. Διαδικασία εισαγωγής μονοδιάστατων και διδιάστατων σημάτων στον υπολογιστή. Εισαγωγή στη ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών σημάτων. Τεχνικές αυτόματης ή ημιαυτόματης διάγνωσης ασθενειών μέσω του υπολογιστή. Αναζήτηση ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο. Εισαγωγή στην τηλεϊατρική και εφαρμογές της. Πρακτική επίδειξη μεταφοράς ιατρικών δεδομένων. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων. Εξοικείωση με τη χρήση βάσεων δεδομένων στον υπολογιστή (Εργαστηριακές ασκήσεις, εισαγωγή στην access). Εισαγωγή στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων.

Φυσιολογία Επούλωσης – Παθοφυσιολογία Τραύματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση σε βάθος όλων των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην εμφάνιση και την επούλωση των τραυμάτων και ελκών. Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως:    Η Επούλωση του τραύματος – Ορισμοί. Βιολογία της επούλωσης. Φάσεις της Επούλωσης-Διαταραχές Επούλωσης στα χρόνια τραύματα και έλκη. Ενδογενείς και Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την επούλωση. Οι μέθοδοι αποκατάστασης των Τραυματικών ελλειμμάτων των μαλακών μορίων και του Δέρματος. Διατροφή και Επούλωση. Διαπυημένα Χειρουργικά Τραύματα. Παθοφυσιολογία Ελκών από πίεση.

Σημειολογία Τραύματος             

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των σημείων και συμπτωμάτων που συνοδεύουν τα τραύματα και έλκη. Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Εκτίμηση του τραύματος ή του έλκους (Wound Assessment). Εκτίμηση της κοίτης του τραύματος, των χειλέων και των πέριξ ιστών, του εξιδρώματος και του πόνου. Μέθοδοι και τεχνολογίες μέτρησης του εμβαδού και του βάθους του έλκους (wound measurement) όπως ψηφιακή εμβαδομετρία, στερεοφωτομετρία, φωτογραφία, προηγμένα λογισμικά. Εργαστήριο Εμβαδομέτρησης. Συστήματα καταγραφής της πορείας της επουλωτικής διαδικασίας  και αξιολόγησης του κινδύνου εμφάνισης ελκών. Το σύστημα  T.I.M.E. Εκτίμηση των ελκών Διαβητικής και Αγγειακής αιτιολογίας (φλεβικά,αρτηριακά,μικτά). Εργαστήριο εφαρμογής μικροϊνίδιου 10g, διαπασών 128Hz, και αισθητήρα νευροπάθειας. Τραύματα χειρουργικής ή ατυχηματικής αιτιολογίας. Ταξινόμηση των τραυμάτων βάσει του χρώματος των ιστών ή βάσει της ιστικής βλάβης. Εκτίμηση της βακτηριακής κατάστασης  των ελκών – Βιομεμβράνη. Συστήματα Σταδιοποίησης των ελκών ανάλογα με την αιτιολογία. Το μάθημα περιλαμβάνει μελέτη περίπτωσης και κλινική άσκηση.  

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ                      

Κλινική Έρευνα- Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις        

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η εφαρμογή στην πράξη των κανόνων που ορίζει η επιστημονική τεκμηρίωση όταν βασίζεται σε  Ενδείξεις. Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Ιατρική Βασισμένη σε Ενδείξεις (Evidence Based Medicine). Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις (Evidence based nursing). Επίπεδα σημαντικότητας και επίπεδα συστάσεων.Τεχνικές Αναζήτησης Ενδείξεων. Journal Club Μετα-αναλύσεις στην έρευνα για τα τα έλκη από πίεση. Journal Club Κατευθυντήριες οδηγίες στην διαχείριση κρίσιμα αποικισμένων ελκών. Journal Club Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Κλινικές Δοκιμές που αφορούν τα τραύματα και έλκη. Journal Club Παρουσίαση προοπτικών μελετών (Κοορτές) που αφορούν τα τραύματα και έλκη. Journal Club Η θέση των μελετών ασθενών – μαρτύρων στην έρευνα για τα τραύματα και έλκη.Journal Club Οι σημαντικότερες έρευνες για την χρήση των αντισηπτικών στα χειρουργικά τραύματα. Το μάθημα απαιτεί την συγγραφή και την παρουσίαση επιστημονικής εργασίας.

Διαχείριση οξέος τραύματος    

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η επίδειξη υψηλού επιπέδου τεχνικών και δεξιοτήτων στην εφαρμογή μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης  των οξέων τραυμάτων. Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Βασικοί κανόνες διαχείρισης οξέων τραυμάτων. Ταξινόμηση με βάση τον μηχανισμό κάκωσης. Χειρουργικά Τραύματα. Ταξινόμηση Χειρουργικών τραυμάτων. Η σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος. Σύγκλειση των Τραυματικών Ελλειμμάτων του δέρματος και των μαλακών μορίων  στα οξέα τραύματα. Παροχετεύσεις. Η λοίμωξη στο οξύ τραύμα. Αφαίρεση των ιστικών νεκρώσεων στο οξύ τραύμα. Ο πόνος και το Τραύμα. Επιθέματα και Οξύ τραύμα. Κρημνοί και  Μοσχεύματα στο οξύ τραύμα.

Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών Ι    

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές πρόληψης και φροντίδας των χρόνιων τραυμάτων και ελκών βασισμένη σε ενδείξεις. Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Συντηρητικές τεχνικές απομάκρυνσης των νεκρωτικών και μη βιώσιμων ιστών. Χειρουργική αποκατάσταση κατακλίσεων (χειρουργικός καθαρισμός – πλαστική αποκατάσταση). Καρκινικές εξελκώσεις (Fungating wounds) – συντηρητική θεραπεία. Καρκίνοι του δέρματος (πρώιμη διάγνωση – θεραπεία). Τεχνικές υποβοήθησης της επούλωσης των αγγειακών ελκών. Χειρουργική αντιμετώπιση αγγειακών ελκών.  Ειδικές περιπτώσεις : Γάγγραινα  Fournier, Αυτάνοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, Σύνδρομο Stevens-Johnson, Ερυσίπελας.   Σύγχρονα επιθέματα. Αρνητική πίεση.

Τεχνολογίες στην Πρόληψη και Διαχείριση  των Τραυμάτων (Wound Management Technologies)

Αφορά την περιγραφή και ανάλυση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν την πρόληψη και διάγνωση των χρονίων τραυμάτων και ελκών και όλων των σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν την απομάκρυνση των ιστικών νεκρώσεων και την αποκατάσταση των ιστικών ελλειμάτων. Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Πρωτόκολλα και Τεχνολογίες στην πρόληψη των ελκών από πίεση. Συσκευές αναδιανομής της πίεσης (Redistributing devices). Συσκευές άρσης της πίεσης (Pressure relieving devices). Επιθέματα 1-Βασικά. Διαφανή Πολυουρεθάνης, Υδροκολλοειδή, Τρισδιάστατα Υδροπολυμερή, Αλγινικά, Υδρογέλης, Μονοινιδίων. Επιθέματα 2-Προηγμένα., Υδροτριχοειδικά, Αναστολείς των μεταλοπρωτεασών, Συνδυαστικά, Νανοτεχνολογίας, DACC. Απεικονιστικές μέθοδοι στην διάγνωση των ελκών. Ειδικές συσκευές πρόληψης (Healing boots κλπ). Shockwave therapy. Θεραπεία Ομίχλης MIST® therapy (ultrasound healing therapy). Θεραπεία Τραυμάτων και Ελκών με την εφαρμογή Υπερβαρικού Οξυγόνου Απομάκρυνση των ιστικών νεκρώσεων με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Συστήματα Αρνητικής Πίεσης στην θεραπεία των ελκών (Negative pressure wound therapy). Συστήματα Υδροχειρουργικής Hydro-surgery. Ultrasonic Assisted Wound Treatment (low frequency ultrasound energy). Ασύρματη Ηλεκτροδιέγερση (Wireless Micro Current Stimulation). Συμπιεστική Ελαστική Περίδεση (Compressive Therapy). Η εφαρμογή παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην επούλωση των τραυμάτων και ελκών (Pulsed electromagnetic field therapy). Η Ρομποτική Χειρουργική στα Χειρουργικά Τραύματα.

Δερματολογία 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση σε βασικό επίπεδο των κυριότερων δερματολογικών νοσημάτων και της θεραπευτικής προσέγγισης αυτών. Αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως:  Ανατομία – Ιστολογία – Φυσιολογία δέρματος, Στοιχειώδεις βλάβες δέρματος- Διαγνωστικές εξετάσεις στη Δερματολογία, Φαρμακευτικές αντιδράσεις, Σακχαρώδης διαβήτης και δέρμα, Έλκη σε βακτηριακές δερματικές νόσους. Gram θετικά (σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος), Λέπρα, Έλκη σε δερματικές νόσους προκαλούμενες από μικροοργανισμούς. Λεϊσμανίαση, Μυκητιάσεις, Ελκη σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα I, Ελκη σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα II, Προκαρκινικές βλάβες δέρματος, Ακτινοβολία και δέρμα, Καρκίνοι δέρματος, Βιταμίνες και δέρμα, Βιταμίνες και δέρμα.

Τραύμα: Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενούς και οικογένειας και συναισθηματικές αντιδράσεις επαγγελματιών υγείας. Οξύ και χρόνιο μετατραυματικό στρες. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους επαγγελματίες υγείας. Επείγουσα φροντίδα ασθενούς με τραύμα-ΜΕΘ: Ντελίριο. Η ενημέρωση του ασθενή ως διαδικασία. Αναγνώριση συναισθημάτων και  υποστήριξη. Ο χρόνιος ασθενής και η διαδικασία προσαρμογής του στη νόσο. Τραύμα και Ψυχικές Διαταραχές: Χρήση ψυχοδραστικών ουσίων και τραύμα. Τραύμα και Ψυχικές Διαταραχές: Κατάθλιψη, αυτοκτονία, αυτοτραυματισμοί. Μελέτη περίπτωσης-εργασία σε μικρές ομάδες. Παιδί και τραύμα. Υποστήριξη οικογένειας. Ο επικείμενος θάνατος και πώς βιώνεται από τον ασθενή. Η ορθή διαχείριση των οικείων. Οι αντιδράσεις των μελών του προσωπικού υγείας. Πένθος και Κατάθλιψη. Ειδικά θέματα στην οξεία φάση και στην κατ’ οίκον φροντίδα/αποκατάσταση: Ψυχολογικές διαστάσεις στη φροντίδα πολυτραυματία, εγκαυματία και ασθενή μετά από ακρωτηριασμό. Ειδικά θέματα στην οξεία φάση και στην κατ’ οίκον φροντίδα/αποκατάσταση: Ψυχολογικές διαστάσεις στη φροντίδα ασθενούς με στομίες εντέρου και ουροποιητικού, με χρόνια αγγειακά έλκη άκρου ποδός-διαβητικό πόδι και με καρκινικές εξελκώσεις δέρματος. Δευτερογενές μετατραυματικό στρες στους επαγγελματίες υγείας. Διαφορές επαγγελματικής εξουθένωσης και δευτερογενούς μετατραυματικής διαταραχής. Πρόληψη και Αντιμετώπιση. Παρεμβάσεις σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο. Αυτοφροντίδα του επαγγελματία υγείας στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής στήριξης ασθενούς με τραύμα και της οικογένειάς του. Όρια και αυτοπροστασία.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων  και υπηρεσιών

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της Σύλληψης  του Σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός νέου προϊόντος ή μίας νέας υπηρεσίας. Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Βασικές Οικονομικές. Έννοιες. Επιχειρηματικότητα. Καινοτομία. Επιχειρηματικό Σχέδιο. Έρευνα Αγοράς. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Πλάνο Μάρκετινγκ. Πηγές Χρηματοδότησης. Διεθνοποίηση.

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

Διαχείριση Εγκαύματος              

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βημάτων της Προηγμένης Υποστήριξης της Ζωής του Εγκαυματία ( Advanced burn life support). Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: H Εγκαυματική νόσος. Παθοφυσιολογία Εγκαύματος. Είδη εγκαυμάτων. H αρχική αντιμετώπιση του εγκαυματία στον τόπο του ατυχήματος. Διαχωρισμός εγκαυματιών ανάλογα με την βαρύτητα. Εσχαροτομή.  Καταπληξία στον εγκαυματία. Σχήματα χορήγησης υγρών. Αναπνευστικό έγκαυμα. Η Μονάδα Εγκαύματος. Συντηρητική Θεραπεία. H θρεπτική υποστήριξη του εγκαυματία. Χειρουργική θεραπεία. Κρημνοί. Μεταμόσχευση κυττάρων.

Διαχείριση Χρονίων τραυμάτων και Ελκών ΙΙ – Διαβητικό Πόδι

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η εκμάθηση υψηλού επιπέδου τεχνικών και δεξιοτήτων στην εφαρμογή μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης  των χρόνιων τραυμάτων και ελκών. Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως:  Επιδημιολογία και Παθοφυσιολογία Διαβητικών ελκών. Εκπαίδευση στην  Πρόληψη και στην φροντίδα  διαβητικού ποδιού – Επιλογή κατάλληλων Υποδημάτων (θεραπευτικών). Μέθοδοι ταξινόμησης διαβητικού ποδιού & έλκους. Πελματογραφικός έλεγχος και τεχνικές αποφόρτισης διαβητικού ποδιού. Ο ρόλος των επιθεμάτων στη φροντίδα του διαβητικού έλκους. Αυξητικοί παράγοντες, αναστολείς πρωτεασών. Υπερβαρικό οξυγόνο. Φροντίδα Διαβητικού έλκους Βασισμένη σε Ενδείξεις. Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία λοιμώξεων διαβητικού έλκους. Η εμπειρία από τη λειτουργία Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού. Επιχειρησιακό σχέδιο για την  οργάνωση Κέντρου Φροντίδας Διαβητικού ποδιού. Επιδημιολογία και Παθοφυσιολογία αγγειακών ελκών. Κατευθυντήριες οδηγίες για το φλεβικό έλκος – Συμπιεστική περίδεση. Κατευθυντήριες οδηγίες για το αρτηριακό έλκος.

Λοιμώξεις

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση σε βάθος όλων των στοιχείων της Κλινικής Μικροβιολογίας και της διαχείρισης των λοιμώξεων στου ασθενείς. Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Βασικές και ειδικές προφυλάξεις στο χώρο του νοσοκομείου. Στοιχεία Κλινικής Μικροβιολογίας. Ταξινόμηση, Δομή, Μορφολογία, Φυσιολογία Μικροοργανισμών. Παθογένεση των Λοιμώξεων. α) Μηχανισμοί που αφορούν τον μικροοργανισμό, β) Μηχανισμοί που αφορούν τον μεγαλοοργανισμό, γ) Μηχανισμοί ανοσίας σε βαρέως πάσχοντες. Πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί.Μηχανισμοί ανάπτυξης αντοχής των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά. Πολιτική και βασικές αρχές στη χρήση αντιβιοτικών. Εργαστηριακή Διάγνωση Λοιμώξεων. Διαχείριση κλινικού δείγματος.Εισαγωγικές έννοιες Επιδημιολογίας. Συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Εθνικά επιδημιολογικά δίκτυα, Αρχές λειτουργίας. Διερεύνηση επιδημίας. Διαχείριση επιδημίας από πολυανθεκτικά στελέχη. Ορισμοί και Πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων. Μονώσεις – Cohorting χειρουργικών ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα. Εξειδικευμένος  καθαρισμός – απολύμανση & κατασκευαστικές εργασίες (ανακαινίσεις) στο νοσοκομείο – οδηγίες & μέτρα για τον περιορισμό των λοιμώξεων. Ο Ρόλος του Γραφείου Λοιμώξεων – Νοσηλευτής Λοιμώξεων. Διαχείριση κόστους των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Λοιμώξεις στην Κοινότητα

Στομίες και Ειδικά Θέματα στην Διαχείριση των Τραυμάτων και Ελκών              

Σκοπός:                Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση όλων των αρχών φροντίδας των οστομικών καθώς και η ανάπτυξη ειδικών θεμάτων στην διαχείριση των χρονίων τραυμάτων και ελκών. Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Δύσκολες περιπτώσεις δερματικών ελκών. Οι εντεροστομίες και οι στομίες  του ουροποιητικού συστήματος. Stoma site. Συσκευές κάλυψης και συλλογής – Πρωτόκολλα αλλαγής. H φροντίδα του περιστομιακού δέρματος. Σενάρια Επιλογής συσκευής κάλυψης. Επιπλοκές. Διαχείριση Εντεροδερματικών συριγγίων. Διαχείριση Τραχειοστομιών. Τεχνικές διαδερμικής προσπέλασης (Τεχνικές GRIGGS, BLUE RHINO). Ακρωτηριασμοί. SKIN TEARS (Δερματικές σχάσεις ηλικιωμένων). Οι δερματικές βλάβες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στην ΜΕΘ.  Δερματικές βλάβες στους ασθενείς με νεοπλασίες.

Μονάδα Τραύματος     

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της Μονάδας Τραύματος. Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως:  Κέντρα τραύματος. Κέντρα τραύματος ανά επίπεδο. Διαλογή. Προνοσοκομειακή και νοσοκομειακή αντιμετώπιση πολυτραυματία. Καταπληξία. Αιμοδυναμική υποστήριξη. Ενδοφλέβια διαλύματα στο τραύμα. Κακώσεις κοιλίας και πυέλου. Σύνδρομο αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης. Κακώσεις Θώρακα. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Άσκηση με σενάριο πολυτραυματία. Εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Βασική καρδιοπνευμονική υποστήριξη και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Υποθερμία. Εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Βασική καρδιοπνευμονική υποστήριξη και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Βασική καρδιοπνευμονική υποστήριξη και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Βασική καρδιοπνευμονική υποστήριξη και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Περιφερικές βλάβες από το ψύχος. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού. Μυοσκελετικές κακώσεις. Παιδιατρικό τραύμα. Κέντρα αποκατάστασης.

 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση όλων των κλασσικών και  σύγχρονων θεωριών  που αφορούν την Διοίκηση  Νοσηλευτικών  Μονάδων καθώς και Συστήματα Παροχής Υγειονομικής φροντίδας. Στο μάθημα αναπτύσσονται σχετικές θεματικές ενότητες όπως: Βασικές λειτουργίες της διοίκησης, οργανωτική δομή των οργανισμών και παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή τους. Στελέχωση-Βασικές αρχές στελέχωσης, πολιτικές και μέθοδοι σχεδιασμού στελέχωσης. Πρόγραμμα εργασίας. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Επιλογή προσωπικού, Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος. Αξιολόγηση προσωπικού,Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού. Παρακίνηση προσωπικού-Επαγγελματική ικανοποίηση. Ηγεσία:Κλασσικές και Σύγχρονες θεωρίες-Ηγετικός ρόλος και συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της Υγειονομικής περίθαλψης. Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων-Συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Διαχείριση συγκρούσεων-Διαπραγμάτευση. Διοίκηση ποιότητας-Ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας.Αξιολόγηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας- Βελτίωση της ποιότητας-Πιστοποίηση.Προϋπολογισμός-Βασικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού-DRGs.Ηθικά – Δεοντολογικά θέματα – Ηθικά ζητήματα στην έρευνα, δικαιώματα των ασθενών. Εργασιακό στρες και Επαγγελματική εξουθένωση.Διοικώντας ένα πολιτισμικά ετερογενές εργατικό δυναμικό. Παρουσιάσεις μεθόδων Στελέχωσης και Προγράμματος εργασίας.