Κατηγορίες Εισακτέων και Τρόπος Εισαγωγής

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι  των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας  της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος του δέκα (10) και ανώτερος του σαράντα πέντε (45). Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά σημαντικά τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, τότε με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων μέχρι και το διπλάσιο του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές, πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y., στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του ΙΚΥ, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ

 

ΑΡΘΡΟ 4

Τρόπος εισαγωγής

 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται μέχρι το τέλος Μαΐου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται μέσω των ιστοσελίδων του Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία
  • Τίτλο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν ο τίτλος σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Κείμενο Ερευνητικών Προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και η ικανότητα λειτουργίας και χειρισμού ενός σύγχρονου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, όπως περιγράφονται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση ως προς τα Αγγλικά (ζητώντας να μεταφράσουν Ελληνικό κείμενο σε Αγγλικό) και προφορική εξέταση ως προς τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
  • Διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του ΜΠΣ (εφόσον υπάρχει)

Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται: με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2− Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που α) κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ΑΕΙ (πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) της αλλοδαπής, ή β) διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με την επιστήμη της Νοσηλευτικής σε αγγλόφωνη χώρα.

Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ευρωπαϊκού ή εθνικού, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής εκπαίδευσης στο χειρισμό Η/Υ (συμβατό με τύπο IBM) και σε περιβάλλοντα με λειτουργικό Windows x. (Παραδείγματα φορέων: ECDL Eλλάς Α.Ε., Vellum Global Educational Services S.A., Infotest, ΙCT Hellas, ICT Europe, ΚΕΥ−CERT, ACTA Α.Ε., I SKILLS A.E., TELEFOS TRAINING ΕΠΕ).

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει πιστοποιητικό γνώσης στη χρήση και λειτουργία Η/Υ, θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται και να λειτουργεί επαρκώς Η/Υ με λειτουργικό περιβάλλον Windows καθώς και τον τρόπο απόκτησης της συγκεκριμένης εμπειρίας (π.χ. λόγω προσωπικής-οικιακής χρήσης, λόγω εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.). Η κατάθεση, από τον υποψήφιο, της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα δηλώνει την επάρκεια των γνώσεων στους Η/Υ, δεν συνεπάγεται και την αποδοχή της από την Σ.Ε., ως επίσημο πιστοποιητικό τεκμηρίωσης των γνώσεων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1

Γραπτή εξέταση (τεστ ερωτήσεων

πολλαπλής επιλογής)

40%

Κ2

Γενικός βαθμός πτυχίου

20%

Κ3

Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου

 

10%

 

Κ4

Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος.

10%

Κ5

Συνέντευξη

20%

 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ5) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους, έχει ως εξής:

Β = Κ1 × 0.4 + Κ2 × 0.2 + Κ3 × 0.1 + Κ4 × 0.1 + Κ5 × 0.2

Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και η ικανότητα λειτουργίας και χειρισμού ενός σύγχρονου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, όπως περιγράφονται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση ως προς τα Αγγλικά (ζητώντας να μεταφράσουν Ελληνικό κείμενο σε Αγγλικό) και προφορική εξέταση ως προς τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής μπορεί να μην υπάρξει γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει γραπτή εξέταση το ποσοστό μοιράζεται ισότιμα στα άλλα πεδία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.

Β. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-8) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α και Β. H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και με την ύλη της γραπτής εξέτασης.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνονται μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, οπότε με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ.

H εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά από 1-15 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, ώστε να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.