Οργάνωση ΠΜΣ

To ΠΜΣ  “Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών ” λειτουργεί από το 2018 βάσει των παρακάτω νόμων και αποφάσεων

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 5,7 και 8 του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
  5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ. Α΄) : «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Τις με αριθμ. 131758/Ζ1/2-8-2018 και 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10-8-2018) Υπουργικές Αποφάσεις  που ρυθμίζουν  θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών ΠΜΣ σύμφωνα με το αρθρ. 35 παρ. 2 του Ν. 4485/17.
  7. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Z1/26-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» (ΦΕΚ 3312/Β/10-8-2018).
  8. Τη με αριθμ. 10/26-07-2018 (Θέμα 4ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών»
  9. Τη με αριθμ. 18/06-09-2018 (θέμα 41ο ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.