Φοιτητές

Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους  διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα / ή στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα και εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΜΔΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017).

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοιτητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, κάτοχος διδακτορικού και να ανήκει στους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού. Από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι  μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΠΔΑ ή μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, όλοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να ανήκουν στους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο ή να αφορά μετα-ανάλυση ή να αφορά συστηματική ανασκόπηση. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Με ευθύνη της ΣΕ του μεταπτυχιακού, εκδίδεται αναλυτικός οδηγός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να αξιοποιήσει τα ευρήματα της εργασίας του και να συντάξει επιστημονικό άρθρο το οποίο  θα υποβάλει προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού, το οποίο και θα γίνει αποδεκτό. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται με απόφαση της ΣΕ να γίνεται αποδεκτή και μόνον η πιστοποίηση της κατάθεσης του άρθρου προς αξιολόγηση. Τέλος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΔΑ  (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17). Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΠΔΑ.

ΑΡΘΡΟ 8

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017).
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ .
 3. Δεν προβλέπεται διαδικασία παροχής υποτροφιών.
 4. Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

– υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών (20%)

– έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και παράλληλα έχουν υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

– έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

– αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,

– υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους.

 1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017). Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής εντάσσεται στις διαδικασίες αξιολόγησης, βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί από την Α.ΔΙ.Π. και την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι διδάσκοντες συμπληρώνουν το απογραφικό δελτίο μαθήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτηματολόγιο σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν, βάσει του οποίου αξιολογούν την διδαχθείσα ύλη, το εποπτικό υλικό, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τους χώρους διδασκαλίας, τους διδάσκοντες και το επικουρικό προσωπικό. Κάθε φορά που ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται, συντάσσεται έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης από τα μέλη της Σ.Ε. και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Κάθε πέντε έτη, διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του Π.Μ.Σ., ως προς την προτίμησή του από τους υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας.

Με γνώμονα την συνεχή βελτίωση του προγράμματος μαθημάτων και την άμεση προσαρμογή των γνωστικών αντικειμένων στις συνεχώς αναπροσαρμοζόμενες ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας, υιοθετείται ο θεσμός του εξωτερικού αξιολογητή (external evaluator). Ο εξωτερικός αξιολογητής θα είναι ακαδημαϊκός της αλλοδαπής ή παράγοντας της αγοράς με εμπειρία στην εκπαίδευση, διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, ο οποίος θα συνεργάζεται με την Σ.Ε. και θα δρα συμβουλευτικά κατά την διαμόρφωση και τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο εξωτερικός αξιολογητής θα επιλέγεται από την Γ.Σ ανάμεσα από επιστήμονες οι οποίοι θα προτείνονται από την Σ.Ε. με τριετή θητεία.

Οι αρμοδιότητές του θα είναι:

 • Να παρακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και να προτείνει αναπροσαρμογές και σχετικές βελτιώσεις.
 • Να παρακολουθεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και εξέτασης των φοιτητών
 • Να προτείνει εισαγωγή ή αναδιαμόρφωση διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις
 • Να προτείνει βελτιώσεις στις μεθοδολογίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
 1. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής και σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και,κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ KAI ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία kai Φροντίδα τραυμάτων και ελκών» .

 1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
 3. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Θεραπεία kai Φροντίδα τραυμάτων και ελκών» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στις 3000€ για όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Υποδομή ΠΜΣ

 

 1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΔΑ.
 2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τέλη φοίτησης.

 1. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΠΔΑ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017).Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017).
 2. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.